1 ธันวาคม 2564 - 6 มกราคม 2565 ช็อปเมนู New Collection – Good Shape & Full Moon ลด20% ช็อป 2 ชิ้นขึ้นไป 35 % SPECIAL PRICE Lover Bra 580.-

[close]

ลงทะเบียน
ข้อตกลงการในการลงทะเบียน www.wiennashop.com

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ www.wiennashop.com ท่านตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียน

หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน www.wiennashop.comท่านจะต้องลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยกดปุ่ม " ลงทะเบียน” และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน หลังจากท่านยืนยันการสมัครแล้ว (ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "ลูกค้า") บริษัทจะส่ง e-mail ไปยังท่านเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกท่านสามารถใช้บริการใดๆ ตามประสงค์ของท่านใน www.wiennashop.com และมีผลทันทีโดยท่านสามารถใช้บริการ และรับสิทธิประโยชน์ได้ตามประกาศต่างๆ ของทางเว็บไซต์

คำรับรองของลูกค้า ลูกค้าให้คำรับรอง

สมาชิกให้คำรับรอง

 1. ลูกค้ารับทราบว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้แก่บริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนลงทะเบียนเป็นจริงทุกประการ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ หากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิก สถานะภาพ และ/หรือการให้บริการ www.wiennashop.com
 2. ลูกค้ายอมรับการติดต่อจาก www.wiennashop.com โดยจะจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดให้ท่านสมาชิกรับทราบผ่านช่องทางสื่อสาร E-mail, SMS, Line, Facebook
 3. ลูกค้าที่ต้องการจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใด ใน www.wiennashop.com ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
  • ห้ามส่งข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ศาสนาตลอดจนถึงความมั่นคงของชาติ เป็นอันขาด
  • ใช้คำหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ หรือเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง อาจสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อบริษัท หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกอื่น
  • ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ร่วมถึงรูปภาพ ข้อความภาย และ/หรือสิทธิของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใด
  • มีการกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้ารายอื่น หรือบุคคลอื่น

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเก็บรวมรวมข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 2. ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าเจ้าข้องข้อมูลจะมีการถอนความยินยอม และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้ หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และการใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และ/หรือเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1.
 3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอมหรือยกเลิกความยินยอม หรือขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผยการได้มา หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ Line@wiennashop.com
 4. กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูล หรือขอถอนความยินยอม หรือยกเลิกความยินยอม เจ้าของข้อมูลจะไม่มีสถานะความเป็นลูกค้าหรือถูกยกเลิกสถานะความเป็นลูกค้า
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ จะถูกเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยอย่างเหมาะสมตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
 6. ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ในขณะที่ให้ความยินยอมนี้
 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ หรือที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

หมายเหตุ Privacy Policy การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)ไ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการของเว็บไซต์ ให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น

... ยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน และความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ยอมรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิก